Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see About Deloitte for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.?louis vuitton sac Recentelijk zijn twee Hofuitspraken gewezen met betrekking tot vastgoed en de bedrijfsopvolgingsregeling, die belangrijke gevolgen kunnen hebben voor de fiscale benadering van vastgoedportefeuilles. Dat geldt niet alleen in het geval van vererving en schenking, maar ook bij exploitatie tijdens leven door de huidige eigenaar. Ik doel specifiek op de uitspraken van 20 december 2013 (Hof Den Haag) en 8 april 2014 (Hof Arnhem Leeuwarden). Ik zal hierna kort ingegaan op de beide uitspraken en aangegeven wat meer achterliggende belang van deze uitspraken kan zijn voor vastgoedeigenaren.?louis vuitton sac ?louis vuitton sac portefeuille louis vuitton pas cher Op 8 april 2014 is een vergelijkbare uitspraak gedaan door Hof Arnhem Leeuwarden. Ook in deze zaak betrof het een omvangrijke vastgoedportefeuille. In deze zaak werd een schenking gedaan van één aandeel met een zeer geringe waarde, waaruit af te leiden is dat het hier vermoedelijk om een proefprocedure ging. Ten aanzien van deze schenking werd een beroep gedaan op de vrijstelling in de bedrijfsopvolgingsregeling. Het Hof oordeelde dat ook hier arbeid werd verricht met onmiskenbaar als doel om een groter rendement te behalen dan met normaal vermogensbeheer zou kunnen worden behaald. Het uitgebreide netwerk van de schenker en de aard en omvang van de door de eigenaar gecordineerde vastgoedprojecten speelden hierbij een doorslaggevende rol.?louis vuitton sac ?louis vuitton sac

     ?louis vuitton sac De uitspraak van 20 december 2013 van Hof Den Haag ging over een nalatenschap die voornamelijk bestond uit aandelen in een BV met daarin een aanzienlijke vastgoedportefeuille.?louis vuitton sac ?louis vuitton sac lv sac à main occasion ?louis vuitton sac Hofuitspraak van 20 december 2013?louis vuitton sac

     ?louis vuitton sac ?louis vuitton sac Hofuitspraak van 8 april 2014?louis vuitton sac louis vuitton recrutement Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see About Deloitte for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.?louis vuitton sac Hofuitspraak van 20 december 2013?louis vuitton sac